Што е CIAT терапија за афазија

Дефиниција CIAT (терапија со акфизија предизвикана од ограничување) е терапевтски пристап насочен кон луѓето со афазија, кој се заснова на следниве принципи: избегнување на употреба на компензаторни стратегии [...]